top of page

Ж

жа́гъэ, -у/-рауэ

         жагъэ кӀэ́щӀ

         жагъэ кӀы́хь

жагъэ́кӀэ

жагъы́н, -у/-ырауэ

жагъыны́ншэ

жагъыны́ншэу

жагъыны́шхуэ, -у/-рауэ

жагъыща́гъэ, -у/-рауэ

жагъы́щэ, -у/-урэ

жагъуа́гъ, -ыу/-ырауэ

жагъуа́гъэ, -у/-рауэ

жагъуа́пӀэ, -у/-рауэ

жа́гъуэ, -у/-рауэ

жагъуэ́гъу, -у/-рауэ

жагъуэгъугъэгу́фӀэ

жагъуэгъугъэгу́фӀэу

жагъуэгъу́гъэ

жагъуэгъу́ншэ

жагъуэгъу́шхуэ, -у/-рауэ

жа́гъуэу

жагъуэ-щӀа́сэ

жаке́т, -у/-ырауэ

жакъ (шэрдж.), -ыу/-ырауэ

жал, -у/-ырауэ

жалы́шхуэ, -у/-рауэ

жалгъэ́н, -у/-ырауэ

жалгъыны́щ, -у/-ырауэ

жалы́дж, -у/-ырау

жан, -у/-ырауэ

жана́гъ, -ыу/-ырауэ

жанр, -у/-ырауэ

жа́ну

жаншэ́рхъ, -ыу/-ырауэ

жаны́гъэ, -у/-рауэ

жаны́гъуэ, -у/-рауэ

жаны́н, -у/-урэ

жаныры́бз, -у/-ырауэ

жа́пӀэ, -у/-рауэ

жапӀэ́ншэ

жапӀэ́ншэу

жапӀэ́шхуэ, -у/-рауэ

жарго́н, -у/-ырауэ

жармы́кӀэ, -у/-рауэ

жасми́н, -у/-ырауэ

жасу́с (шэрдж.), -у/-ырауэ

жасы́, -уэ/-рауэ

         жасы нэу́жь

жасы́шхэ

жасы́щӀ

жэбза́пӀэ, -у/-рауэ

жэбзэгъуа́фӀэ

жэбзэгъуа́фӀэу

жэбзэ́гъуэ

жэбзэгъуе́й

жэбзэгъуе́йуэ

жэбзэжы́н, -у/-урэ

жэбзэ́кӀэ, -у/-рауэ

жэбзэкӀе́йуэ

жэбзэ́н, -у/-урэ

жэбзэны́гъэ, -у/-рауэ

жэбзэпэ́н, -у/-урэ

жэбзэххэ́н, -у/-урэ

жэбзэщэ́н, -у/-урэ

жэбзэӀуэ́н, -у/-урэ

жэгуэ́т, -у/-ырауэ

жэгу́ндэ, -у/-рауэ

         жэгундэ гу́лъэ

         жэгундэ жы́лэ

         жэгундэ лъа́бжьэ

         жэгундэ плъы́жь

         жэгундэ тхьэ́мпэ

         жэгундэ фо́

         жэгундэ щхьэ́кӀэ

жэгъуа́фӀэ

жэ́гъуэ

жэгъуэгъу́гъэ

жэгъуэгъу́н

жэгъуэгъуны́гъэ

жэгъуе́й

жэгъуе́йуэ

жэгъурма́у, -уэ/-рауэ

жэжа́

жэжы́гъуэ, -у/-рауэ

жэжы́н, -у/-урэ

жэжыны́гъэ

жэз, -у/-ырауэ

         жэз ме́т

         жэз пы́Ӏэ

         жэз та́с

жэ́кӀэ, -у/-рауэ

жэкӀе́йуэ

жэкъуа́, -уэ/-рауэ

жэкъуэ́н, -у/-урэ

жэм, -у/-ырауэ

         жэм бу ма́къ

         жэм бы́дз

         жэм псэ́ф

         жэм шхуэ́л

         жэм Iу́с

жэмэ́щ, -у/-ырауэ

жэмбыдзгъэ́гъу (мывэ), -у/-рауэ

жэмхэгъа́сэ, -у/-рауэ

жэмыжьы́гу, -у/-рауэ

жэмы́куэ, -у/-рауэ

жэмыхьэ́т, -у/-ырауэ

жэмы́ш, -у/-ырауэ

жэмы́щӀэ, -у/-рауэ

жэн, -у/-урэ

жэназы́, -уэ/-рауэ

жэнэзы́щӀ, -у/-ырауэ

жэнэ́т, -у/-ырауэ

жэнэтбзу́, -уэ/-рауэ

жэндау́р, -у/-ырауэ

жэны́гъэ, -у/-рауэ

жэ́п, -у/-ырауэ

жэпэ́н, -у/-урэ

жэ́пкъ, -ыу/-ырауэ

жэпхъыгъуа́фӀэ

жэпхъыгъуа́фIэу

жэпхъы́гъуэ

жэпхъыгъуе́й

жэпхъыгъуе́йуэ

жэпхъыжы́н, -у/-урэ

жэпхъы́кӀэ, -у/-рауэ

жэпхъыкӀе́йуэ

жэпхъы́н, -ыу/-ыурэ

жэпхъыны́гъэ, -у/-рауэ

жэпхъыпэ́н, -у/-урэ

жэпхъы́пӀэ, -у/-рауэ

жэпхъыххэ́н, -у/-урэ

жэпхъыщэ́н, -у/-урэ

жэпхъыӀуэ́н, -у/-урэ

жэпыры́с, -у/-ырауэ

жэ́р, -у/-ырауэ

жэра́гъ, -ыу/-ырауэ

жэрэ́гъу, -у/-рауэ

жэрэгъубжьэрэ́гъу

жэрдэ́м, -у/-ырауэ

жэрдэмщӀа́кӀуэ

жэрдэмщӀэ́гъу, -у/-рауэ

жэрдэмынша́гъ, -ыу/-ырауэ

жэрдэмынша́гъэ, -у/-рауэ

жэрдэмы́ншэ, -у/-рауэ

жэрдэмы́ншэу

жэрдэмы́шхуэ, -у/-рауэ

жэрдэмы́щӀ, -у/-ырауэ

жэреи́н, -рей, -уэ/-урэ

жэрзэпы́ту

жэру́мэ, -у/-рауэ

жэры́бэ, -у/-рауэ

жэры́гъэ, -у/-рауэ

         жэрыгъэ за́щӀэкӀэ

         жэрыгъэ зэпы́ткӀэ

         жэрыгъэ кӀы́хь

жэры́гъэкӀэ

жэры́жэ

         жэрыжэ зэпы́ткӀэ

жэры́жэкӀэ

жэры́жэу

жэры́Ӏуэ

жэуа́п, -у/-ырауэ

жэуапэ́гъу, -у/-рауэ

жэуапи-бжьэуа́пи

жэуаплы́, -уэ/-рауэ

жэуапта́кӀуэ, -у/-рауэ

жэуапшы́, -уэ/-рауэ

жэуапы́ншэ, -у/-рауэ

жэуапы́ншэу

жэуапы́шхуэ

жэфы́н, -у/-урэ

жэххэ́н, -у/-урэ

жэщ, -у/-ырауэ

         жэщ за́щӀэу

         жэщ ны́къуэ

         жэщ пы́Ӏэ

         жэщ Ӏу́с

жэща́кӀуэ

жэща́кӀуэу

жэща́плъэ, -у/-рауэ

жэщэ́н, -у/-урэ

жэщгъуэ́лъ, -у/-ырауэ

жэщищ-махуи́щкӀэ

жэ́щкӀэ (рэ)

жэщ-ма́хуэ

жэщмыже́й

жэщтегъэ́у

жэщте́уэ, -у/-рауэ

жэщтӀы́с

жэщхэ́су

жэщщы́с

жэщы́бг, -ыу/-ырауэ

жэщыргъэ́н, -у/-ырауэ

жэщыры́дэ

         жэщырыдэ махуэрыдыхьэ́шх

жэщыры́кӀуэ, -у/-рауэ

жэщырыла́жьэ, -у/-рауэ

жэщырыла́жьэу

жэщыры́плъ (шэрдж.), -у/-ырауэ

жэщыры́пщ

жэщӀа́, -уэ/-рауэ

жэщӀреи́н, -рей, -уэ/-урэ

жэщӀыгъуа́фӀэ

жэщӀы́гъуэ

жэщӀыгъуе́й

жэщӀыгъуе́йуэ

жэщӀыжреи́н, -рей, -уэ/-урэ

жэщӀыжыгъуа́фӀэ

жэщӀыжы́гъуэ, -у/-рауэ

жэщӀыжыгъуе́й

жэщӀыжыгъуе́йуэ

жэщӀыжы́кӀэ

жэщӀыжыкӀе́йуэ

жэщӀыжы́н, -у/-урэ

жэщӀыжыны́гъэ, -у/-рауэ

жэщӀыжыпэ́н, -у/-урэ

жэщӀыжы́пӀэ, -у/-рауэ

жэщӀыжыххэ́н, -у/-урэ

жэщӀыжыщэ́н, -у/-урэ

жэщӀыжыӀуэ́н, -у/-урэ

жэщӀы́кӀэ, -у/-рауэ

жэщӀыкӀе́йуэ

жэщӀы́н, -у/-урэ

жэщӀыны́гъэ, -у/-рауэ

жэщӀыпэ́н, -у/-урэ

жэщӀы́пӀэ, -у/-рауэ

жэщӀыххэ́н, -у/-урэ

жэщӀыщэ́н, -у/-урэ

жэщӀыӀуэ́н, -у/-урэ

жэӀуэ́н, -у/-урэ

жгуэт (шэрдж.), -у/-ырауэ

жегъэӀэгъуа́фӀэ

жегъэӀэгъуа́фӀэу

жегъэӀэ́гъуэ, -у/-рауэ

жегъэӀэгъуе́й

жегъэӀэгъуе́йуэ

жегъэӀэжы́н, жумы-, жре-, -у/-урэ

жегъэӀэ́кӀэ

жегъэӀэкӀе́йуэ

жегъэӀэ́н, жумы-, жре-, -у/-урэ

жегъэӀэны́гъэ, -у/-рауэ

жегъэӀэпэ́н, жумы-, жре-, -у/-урэ

жегъэӀэ́пӀэ, -у/-рауэ

жегъэӀэреи́н, жумы-, жре-, -рей, -уэ/-урэ

жегъэӀэфы́н, жумы-, жре-, -у/-урэ

жегъэӀэххэ́н, жумы-, жре-, -у/-урэ

жегъэӀэщэ́н, жумы-; жре-, -у/-урэ

жегъэӀэӀуэ́н, жумы-, жре-, -у/-урэ

жеигъуа́фӀэ

жеи́гъуэ, -у/-рауэ

жеигъуе́й

жеигъуе́йуэ

жеижы́н, -у/-урэ

жеи́кӀэ, -у/-рауэ

жеикӀе́йуэ

жеикъуэ́н, -у/-урэ

жеи́н, -ей, -уэ/-урэ

жеинша́гъэ, -у/-рауэ

жеи́ншэ, -у/-рауэ

жеи́ншэу

жеины́гъэ, -у/-рауэ

жеипэ́н, -у/-урэ

жеи́пӀэ, -у/-рауэ

жеиреи́н, -рей, -уэ/-урэ

жеифы́н, -у/-урэ

жеиххэ́н, -у/-урэ

жеи́шхуэ, -у/-рауэ

жеищэ́н, -у/-урэ

жеиӀуэ́н, -у/-урэ

жей, -уэ/-урэ

         жей нэ́пцӀ

         жей у́з

         жей Ӏэ́фӀ

         жей Iу́в

жейба́щхъуэ, -у/-рауэ

жейба́щхъуэу

жейбащхъуэнэ́Ӏу

жейбащхъуэнэ́Ӏуу

жейнэ́д, -у/-ырауэ

жейнэда́гъ, -ыу/-ырауэ

жейнэда́гъэ, -у/-рауэ

железа́, -уэ/-рауэ

жеӀэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

жеӀэгъуа́фӀэу

жеӀэ́гъуэ, -у/-рауэ

жеӀэгъуе́й, -уэ/-рауэ

жеӀэгъуе́йуэ

жеӀэжреи́н, -рей, -уэ/-рауэ

жеIэжыгъуа́фIэ

жеӀэжыгъуа́фӀэу

жеӀэжы́гъуэ, -у/-рауэ

жеӀэжыгъуе́й

жеӀэжыгъуе́йуэ

жеӀэжы́кӀэ, -у/-рауэ

жеӀэжыкӀе́йуэ

жеӀэжы́н, жумы-, жре-, -у/-урэ

жеӀэжыпэ́н, жумы-, жре-, -у/-урэ

жеӀэжы́пӀэ, -у/-рауэ

жеӀэжыфы́н, жумы-, жре-, -у/-урэ

жеӀэжыххэ́н, жумы-, жре-, -у/-урэ

жеӀэжыщэ́н, жумы-, жре-, -у/-урэ

жеӀэ́кӀэ, -у/-рауэ

жеӀэкӀе́йуэ

жеӀэ́н, жумы-, жре-, -у/-урэ

жеӀэны́гъэ, -у/-рауэ

жеӀэпэ́н, жумы-, жре-, -у/-урэ

жеӀэ́пӀэ, -у/-рауэ

жеӀэреи́н, жумы-, жре-, -рей, -уэ/-урэ

жеӀэфы́н, жумы-, жре-, -у/-урэ

жеӀэххэ́н, жумы-, жре-, -у/ урэ

жеӀэщэ́н, жумы-, жре-, -у/-урэ

жеӀэӀуэ́н, жумы-, жре-, -у/-урэ

жин, -у/-ырауэ

         жин те́т

жинт, -у/-ырауэ

жинтте́лъхьэ, -у/-рауэ

жинӀэ́зэ, -у/-рауэ

жира́ф, -у/-ырауэ

жмых, -ыу/-ырауэ

жор, -у/-ырауэ

жорзе́хьэ, -у,/-рауэ

жорпщӀэхэ́лъхьэ, -у/-рауэ

жуз, -у/-ырауэ

жума́рт, -у/-ырауэ

жумарта́гъ, -ыу/-ырауэ

жумарта́гъэ, -у/-рауэ

жумарты́н, -у/-урэ

жумэ́, -уэ/-рауэ

жумэрэ́н, -у/-ырауэ

жумэ́щӀ, -у/-ырауэ

жумыхьэ́, -уэ/-рауэ

журна́л, -у/-ырауэ

журнали́ст, -у/-ырауэ

журт, -у/-ырауа

жухьэ́р (шэрдж.), -у/-ырауэ

жыг, -ыу/-ырауэ

         жыг гъэкӀы́пӀэ

         жыг да́къэ

         жыг лъа́бжьэ

         жыг щхьэ бари́нэ

         жыг щхьэ́кӀэ

         жыг щӀа́гъ

жыггуу́, -уэ/-ра́уэ

жыггъэ́кI, -ыу/-ырауэ

жыгдэ́ж, -у/-ырауэ

жыгде́лэ, -у/-рауэ

жыгеи́лъэ, -у/-рауэ

жыге́й, -уэ/-рауэ

жыгку́гъу, -у/-рауэ

жыглы́ц, -у/-ырауэ

жыгщӀэ́ж, -у/-ырауэ

жыгыу́Ӏу, -у/-рауэ

жыгыщхьэры́с, -у/-ырауэ

жыджэ́р, -у/-ырауэ

жыджэра́гъ, -ыу/-ырауэ

жыджэ́ру

жыджэры́гъэ, -у/-рауэ

жыжьа́плъэ, -у/-рауэ

жыжьа́плъэу

жы́жьэ, -у/-рауэ

жыжьэры́уэ, -у/-рауэ

жы́жьэу

жызу́м, -у/-ырауэ

жызумгъэ́кӀ, -ыу/-ырауэ

жызуме́й, -уэ/-рауэ

жыл, -у/-ырауэ

жыла́гъуэ, -у/-рауэ

жыла́кӀэ, -у/-рауэ

жыла́н, -у/-ырауэ

жыла́пхъэ, -у/-рауэ

жыла́сэ, -у/-рауэ

жы́лэ, -у/-рауэ

жылэ́гъу, -у/-рауэ

жылэдэ́с, -у/-ырауэ

жылэ-жылэ́кIэ (рэ)

жылэкӀуэ́д, -у/-ырауэ

жыл́эпхъ, -ыу/-ырауэ

жылбы́р (шэрдж.), -у/-ырауэ

жылгъэ́н (къэкӀ.), -у/-ырауэ

жымыIэ́пхъэ, -у/-рауэ

жынж (шэрдж.), -у/-ырауэ

жып, -у/-ырауэ

жыпиӀэ́бэ, -у/-рауэ

жы́пхъэ, -у/-рауэ

жыпы́Ӏу, -у/-рауэ

жыпыӀуте́лъ, -у/-ырауэ

жыр, -у/-ырауэ

         жыр пыуда́хуэ

         жыр Ӏэпкълъэ́пкъ

жыры́пкъ, -ыу/-ырауэ

жыры́щхъуэ, -у/-рауэ

жыха́пхъэ, -у/-рауэ

         жыхапхъэ тхьэ́мпэ

         жыхапхъэ щхьэ́кӀэ

жыха́фэ, -у/-рауэ

жыхафэ́гу, -у/-рауэ

жыхьэнмэ́, -уэ/-рауэ

         жыхьэнмэ дакъэ́жь

         жыхьэнмэ лъэмы́ж

         жыхьэнмэ те́т

жыхьэнмэлы́,

жы́Iэ (и жыӀэ тӀу ищӀыркъым)

жыӀэгъуа́фӀэ, -у/-рау

жыӀэгъуа́фӀэу

жыӀэ́гъуэ

жыӀэгъуе́й. -уэ/-рауэ

жыӀэгъуе́йуэ

жыӀэда́Ӏуэ, -у/-рауэ

жыӀэж́ын, -у/-урэ

жыӀэзы́фӀэщ

жыӀэзы́фӀэщу

жыӀэ́кӀэ

жыӀэкӀэмы́щӀэ, -у/-рауэ

жыӀэкӀе́йуэ

жыӀэмыда́Ӏуэ, -у/-рауэ

жыӀэмы́щӀэ, -у/-рауэ

жыӀэ́н, -у/-урэ

жыӀэны́гъэ, -у/-рауэ

жыӀэпэ́н, -у/-урэ

жыӀэ́пхъэ, -у/-рауэ

жыӀэ́пӀэ, -у/-рауэ

жыӀэреи́н, -рей, -уэ/-урэ

жыӀэфы́н, -у/-урэ

жыӀэххэ́н, -у/-урэ

жыӀэщэ́н, -у/-урэ

жыӀэщӀа́гъэ, -у/-рауэ

жыӀэ́щӀэ, -у/-рауэ

жыӀэщӀэ́н, -у/-урэ

жыӀэӀуэ́н, -у/-урэ

жюри́, -уэ/-рауэ

bottom of page