top of page

Х

хабза́фIэ, -у/-рауэ

ха́бзэ, -у/- рауэ

хабзэ ткIи́й

хабзэ тхы́лъ

хабзэ Iе́й

хабзэ́жь, -у/-ырауэ

хабзэзе́хьэ, -у/-рауэ

хабзи-бзы́пхъи

хабзэ́кIэ

хабзэкъу́тэ, -у/-рауэ

хабзэмыгъэкIуэ́д, -у/-рауэ

хабзэмы́щIэ, -у/-рауэ

хабзэнша́гъэ, -у/-рауэ

хабзэ́ншэ, -у/-рауэ

хабзэ́ншэу

хабзэ́шхуэ, -у/-рауэ

хабзэ́щIэ, -у/-рауэ

хабзэщIэ́къу, -у/-рауэ

хабзе́й, -уэ/-рауэ

ха́гъуэ, -у/-рауэ

хада́пкъэ, -у/-рауэ

хада́пщIэ, -у/-рауэ

ха́дэ, -у/-рауэ

хадэ пщIэ́гъуэ

хадэ щIа́пIэ

хадэ щIэ́гъуэ

хадэ щIэ́кIэ

хадэгъэ́кI, -ыу/-ырауэ

хадэзе́хьэ, -у/-рауэ

хадэхэ́кI, -ыу/-ырауэ

хадэхъу́мэ, -у/-рауэ

хака́с, -у/-ырауэ

ха́кIуэ, -у/-рауэ

хакIуэ утIыпщы́гъуэ

хакIуэзе́шэ, -у/-рауэ

хакIуэ́пщIэ, -у/-рауэ

хала́т, -у/-ырауэ

ха́мэ, -у/-рауэ

хамэ Iуэ́ху

хамэгу-хама́щхьэ, -у/-рауэ

хаму́т

хамут Iу́нэ

хамутжэру́мэ, -у/-рауэ

хамутнэку́лъ, -у/-рауэ

хамутте́бзэ, -у/-рауэ

хамуттхьэкIу́мэ, -у/-рауэ

хамутщIэ́дз, -у/-ырауэ

хамуты́бгъэ, -у/-рауэ

хамутыбгъэ́пс

хамуты́пкъ

хамуты́пс

ха́нэ, -у/-рауэ

ха́пIэ ( шэрдж.), -у/-рауэ

ха́сэ, -у/-рауэ

хахуа́гъ, -ыу/-ырауэ

хахуа́гъэ, -у/-рауэ

хахуа́фэ, -у/-рауэ

ха́хуэ, -у/-рауэ

ха́хуэу

ха́шэ, -у/-рауэ

хэ-блэ́

хэбэгэ́н, -у/-урэ

хэбэгыхьы́н, -у/-урэ

хэбэгъукIы́н, -ыу/-ыурэ

хэбэнэ́н, -у/-урэ

хэбэныкIы́н, -ыу/-ыурэ

хэбжэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэбжыкIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэбжьэхъуэ́н, -у/-урэ

хэбелджылыкIы́н, -ыу/-ыурэ

хэбзэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэбзэхэжы́н, -у/-урэ

хэбзэхэ́н, -ыу/-ыурэ

хэбыбэ́н, -у/-урэ

хэбыдыхьыжы́н, -у/-урэ

хэбыдыхьы́н, -у/-урэя

хэвэ́н, -у/-урэ

хэвэпхъыхьы́н, -у/-урэ

хэвэ-хэ́жьэ

хэвыкIыжы́н, -у/-урэ

хэвыхьы́н, -у/-урэ

хэгуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгуэша́пIэ, -у/-рауэ

хэгуэшэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгуэшэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэгуэшэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгуэшэжы́кӀэ

хэгуэшэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгуэшэжыпэ́н

хэгуэшэжыфы́н

хэгуэшэжыххэ́н

хэгуэшэ́кIэ, -у/-рауэ

хэгуэшэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгуэшэны́гъэ, -у/-рауэ

хэгуэшэпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгуэшэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгуэшэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгуэшэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгуэшэIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгувэ́н, -у/-урэ

хэгужьеихьыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгужьеихьы́гъуэ, -у/-рауэ

хэгужьеихьыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгужьеихьыжы́н, -у/-урэ

хэгужьеихьы́кIэ, -у/-рауэ

хэгужьеихьы́н, -у/-урэ

хэгужьеихьыны́гъэ, -у/-рауэ

хэгужьеихьыпэ́н, -у/-урэ

хэгужьеихьы́пIэ, -у/-рауэ

хэгужьеихьыххэ́н, -у/-урэ

хэгужьеихьыщэ́н, -у/-урэ

хэгужьеихьыIуэ́н, -у/-урэ

хэгуоуэ́н, -у/-урэ

хэгупсысыхьа́уэ

хэгупсысыхьре́й, -уэ/-рауэ

хэгупсысыхьы́н, -у/-урэ

хэгъэбэгэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэбэгэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэбелджылыкIыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэбелджылыкIы́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэбелджылыкIыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэбелджылыкIыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэбелджылыкIы́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэбелджылыкIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэгъэбелджылыкIыны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэбелджылыкIыпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэбелджылыкIыфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэбелджылыкIыххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэбелджылыкIыщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэбелджылыкIыIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэбыбэ́н ( шэрдж.), хыумы-, -у/-урэ

хэгъэбыдэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэбыдэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэбыдэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэбыдэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэбыдэ́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэбыдэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэбыдэны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэбыдэпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэбыдэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэбыдэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэбыдэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэбыдэIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэбыдыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэвэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэвыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэвыхьыны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэгъуэзэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэгъуэзэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэгъуэзэны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэгъуэлъхьэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэгъуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэгъуэтыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэгъуэщэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэгъуэщэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэгъуэщэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэгъуэщэжыгъуа́фӀэ

хэгъэгъуэщэжыгъуе́й

хэгъэгъуэщэжы́кӀэ

хэгъэгъуэщэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэгъуэщэжыпэ́н

хэгъэгъуэщэжыфы́н

хэгъэгъуэщэжыххэ́н

хэгъэгъуэщэ́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэгъуэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэгъуэщэны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэгъуэщэпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэгъуэщэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэгъуэщэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэгъуэщыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэдэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэджэлэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэджэлы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэджэрэзэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэджэрэзэны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэджыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэджыхьыны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэжаныкIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэгъэжее́н, хыумы-, -аеу/-аеурэ

хэгъэжеихьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэжыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэжы́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэжыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэжыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэжы́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэжыны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэжыпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэжы́пIэ, -у/-рауэ

хэгъэжыфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэжыххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэжыхьыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэжыхьы́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэжыхьыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэжыхьыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэжыхьы́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэжыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэжыхьыны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэжыхьыпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэжыхьыфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэжыхьыххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэжыхьыщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэжыхьыIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэзэгъэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэзэрыхьыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэзэрыхьы́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэзэрыхьыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэзэрыхьыжыгъуа́фӀэ

хэгъэзэрыхьыжыгъуе́й

хэгъэзэрыхьыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэзэрыхьыжыпэ́н

хэгъэзэрыхьыжыфы́н

хэгъэзэрыхьыжыххэ́н

хэгъэзэрыхьыжыӀуэ́н

хэгъэзэрыхьы́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэзэрыхьыкIе́йуэ

хэгъэзэрыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэзэрыхьыны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэзэрыхьыпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэзэрыхьы́пIэ, -у/-рауэ

хэгъэзэрыхьыфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэзэрыхьыххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэзэрыхьыщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэзэрыхьыIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэзыкIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэгъэзы́хь, -у/-ырауэ

хэгъэзыхьа́, -уэ/-рауэ

хэгъэзыхьа́уэ

хэгъэзыхьыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэзыхьы́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэзыхьыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэзыхьыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэзыхьы́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэзыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэзыхьыны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэзыхьыпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэзыхьы́пIэ, -у/-рауэ

хэгъэзыхьыфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэзыхьыххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэзыхьыщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэзыхьыIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкIа́пIэ, -у/-рауэ

хэгъэкIэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэкIэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэкIэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэкIэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкIэ́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэкIэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкIэны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэкIэпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкIэрэхъуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкIэсэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкIэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкIэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкIэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкIэIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкIиикIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэгъэкIыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэкIыгъуа́фIэу

хэгъэкIы́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэкIыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэкӀыжыгъуа́фӀэ

хэгъэкIыжыгъуе́й

хэгъэкIыжы́кӀэ

хэгъэкIыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкIыжыпэ́н

хэгъэкIыжыфы́н

хэгъэкIыжыххэ́н

хэгъэкIыжыщэ́н

хэгъэкIы́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэкIыкIе́йуэ

хэгъэкIыкIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэгъэкIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэгъэкIыны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэкIыпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкIы́пIэ, -у/-рауэ

хэгъэкIыфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкIыххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкIыщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкIыIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкIыхьыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэкIыхьыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкIыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкIыхьыны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэкIыхьыпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкIыхьыфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкIыхьыххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкIыхьыщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкIыхьыIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкIуэдэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэкIуэдэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэкIуэдэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэкIуэдэжыгъуа́фӀэ

хэгъэкIуэдэжыгъуе́й

хэгъэкIуэдэжы́кӀэ

хэгъэкIуэдэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкIуэдэжыпэ́н

хэгъэкIуэдэжыфы́н

хэгъэкIуэдэжыххэ́н

хэгъэкIуэдэжыщэ́н

хэгъэкIуэдэ́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэкIуэдэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкIуэдэны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэкIуэдэпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкIуэдэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкIуэдэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкIуэдэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкIуэдэIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкIуэдыкIыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэкIуэдыкIы́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэкIуэдыкIыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэкIуэдыкIыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкIуэдыкIы́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэкIухьы́н ( шэрдж.), -у/-урэ

хэкIуэдыкIы́н, -ыу/-ыурэ

хэкIуэдыкIыны́гъэ, -у/-рауэ

хэкIуэдыкIыпэ́н, -у/-урэ

хэкIуэдыкIыфы́н, -у/-урэ

хэкIуэдыкIыххэ́н, -у/-урэ

хэкIуэдыкIыщэ́н, -у/-урэ

хэкIуэдыкIыIуэ́н, -у/-урэ

хэгъэкIуэтэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкIуэты́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкъэбзыкIыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэкъэбзыкIы́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэкъэбзыкIыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэкъэбзыкIыжыгъуа́фӀэ

хэгъэкъэбзыкIыжыгъуе́й

хэгъэкъэбзыкӀыжы́кӀэ

хэгъэкъэбзыкIыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкъэбзыкIыжыпэ́н

хэгъэкъэбзыкIыжыфы́н

хэгъэкъэбзыкIыжыххэ́н

хэгъэкъэбзыкIыжыщэ́н

хэгъэкъэбзыкIыжыӀуэ́н

хэгъэкъэбзыкIы́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэкъэбзыкIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэгъэкъэбзыкIыны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэкъэбзыкIыпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкъэбзыкIыфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкъэбзыкIыххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкъэбзыкIыщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэкъэбзыкIыIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлэжьыхьыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэлэжьыхьы́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэлэжьыхьыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэлэжьыхьыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлэжьыхьы́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэлэжьыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлэжьыхьыны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэлэжьыхьыпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлэжьыхьы́пIэ, -у/-рауэ

хэгъэлэжьыхьыфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлэжьыхьыххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлэжьыхьыщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлэжьыхьыIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлэлы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлыбжьэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлъэдэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэлъэдэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэлъэдэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэлъэдэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлъэдэ́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэлъэдэ́н, хыумы-, -у/-рауэ

хэгъэлъэдэны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэлъэдэпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлъэдэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлъэдэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлъэдэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлъэдэIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлъэлъэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлъэлъы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлъэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлъэпэрэпэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэлъэпэрэпэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэлъэпэрэпэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэлъэпэрэпэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлъэпэрэпэ́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэлъэпэрэпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлъэпэрэпэны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэлъэпэрэпэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлъэпэрэпэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлъэпэрэпэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлъэпэрэпэIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлъэты́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлъэщыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлъыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэлъы́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэлъыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэлъыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлъы́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэлъы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлъыны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэлъыпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлъы́пIэ, -у/-рауэ

хэгъэлъыфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлъыххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлъыщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлъыIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлIэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэлIыкIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэгъэлIыфIыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэмба́, -уэ/-рауэ

хэгъэмбы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэна́пIэ, -у/-рауэ

хэгъэнэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэнэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэнэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэнэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэнэ́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэнэкIе́йуэ

хэгъэнэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэнэны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэнэпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэнэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэнэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэнэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэнэIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэныгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэны́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэныгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэныжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэны́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэны́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэныны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэныпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэны́пIэ, -у/-рауэ

хэгъэныфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэныххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэныщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэныщкIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэныIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэпэмэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэпкIа́пIэ, -у/-рауэ

хэгъэпкIэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэпкIэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэпкIэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэпкIэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэпкIэ́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэпкIэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэпкIэны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэпкIэпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэпкIэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэпкIэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэпкIэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэпкIэIуэ́н, хыумы-. -у/-урэ

хэгъэпкIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэгъэплъэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэплъы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэплъыхьыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэплъыхьы́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэплъыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэплъыхьыны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэплъыхьыщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэплъыхьыIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэпсэлъыхьыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэпсэлъыхьы́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэпсэлъыхьыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэпсэлъыхьыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэпсэлъыхьы́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэпсэлъыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэпсэлъыхьыны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэпсэлъыхьыпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэпсэлъыхьыфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэпсэлъыхьыххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэпсэлъыхьыщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэпсэлъыхьыIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэпскIыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэпшэхъуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэпщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэпщхьэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэпщы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэпщIэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэпщIэпщIыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэпырхъэ́н, хыумы,-у/-урэ

хэгъэпыIэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэпыIэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэпыIэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэпыIэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэпыIэ́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэпыIэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэпыIэны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэпыIэпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэпыIэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэпыIэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэпыIэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэпыIэIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэпIиикIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэгъэреи́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэреи́жь, -у/-ырауэ

хэгъэреи́н, -ей, -уэ/-рауэ

хэгъэреи́ншэ, -у/-рауэ

хэгъэреи́шхуэ, -у/-ырауэ

хэгъэре́й, -уэ/-рауэ

хэгъэрея́гъ, -ыу/-ырауэ

хэгъэсабырэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэсэхэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэсхьэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэсыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэсы́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэсыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэсыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэсы́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэсыкIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэгъэсы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэсыны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэсыпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэсыфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэсыххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэсыхьыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэсыхьы́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэсыхьыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэсыхьыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэсыхьы́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэсыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэсыхьыны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэсыхьыпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэсыхьыфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэсыхьыххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэсыхьыщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэсыхьыIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэсыщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэсыIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэтэджыкIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэгъэткIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэтхъыкIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэгъэтыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэты́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэтыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэтыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэты́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэты́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэтыны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэтыпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэты́пIэ, -у/-рауэ

хэгъэтыфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэтыххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэтыщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэтыIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэтIэсэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэтIэтIэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэткIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэтIысхьэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэтIыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэува́пIэ, -у/-рауэ

хэгъэувэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэувэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэувэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэувэжыгъуа́фӀэ

хэгъэувэжыгъуе́й

хэгъэувэжы́кӀэ

хэгъэувэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэувэжыпэ́н

хэгъэувэжыфы́н

хэгъэувэжыххэ́н

хэгъэувэ́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэувэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэувэны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэувэпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэувэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэувэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэувэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэувэIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэувыкIы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэукIуриегъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэукIурие́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэукIуриегъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэукIуриежы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэукIурие́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэукIурие́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэукIуриены́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэукIуриепэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэукIуриефы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэукIуриеххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэукIуриещэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэукIуриеIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэукIуриикIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэгъэукIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэгъэупщIыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэуфIыцIыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэфыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэхуа́пIэ, -у/-рауэ

хэгъэхуэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэхуэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэхуэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэхуэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэхуэ́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэхуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэхуэны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэхуэпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэхуэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэхуэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэхуэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэхуэIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэхугъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэху́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэхугъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэхужы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэху́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэху́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэхуны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэхупэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэху́пIэ, -у/-рауэ

хэгъэхуфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэхуххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэхущэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэхуIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэхьэжы́кӀэ

хэгъэхьэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэхьэжыпэ́н

хэгъэхьэжыфы́н

хэгъэхьэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэхъуа́, -уэ/-рауэ

хэгъэхъуа́пIэ, -у/-рауэ

хэгъэхъуэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэхъуэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэхъуэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэхъуэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэхъуэ́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэхъуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэхъуэны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэхъуэпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэхъуэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэхъуэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэхъуэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэхъуэIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэхъукIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэгъэцIэфтэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэцIэфты́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэчэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэчыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэшхэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэшхыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэшыпсыхьыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэшыпсыхьы́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэшыпсыхьыгъуе́й, -уэ/-урэ

хэгъэшыпсыхьыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэшыпсыхьы́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэшыпсыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэшыпсыхьыны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэшыпсыхьыпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэшыпсыхьы́пIэ, -у/-рауэ

хэгъэшыпсыхьыфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэшыпсыхьыххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэшыпсыхьыщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэшыпсыхьыIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщэтэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщэтыкIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэгъэщэща́пIэ, -у/-рауэ

хэгъэщэщэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэщэщэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэщэщэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэщэщэжы́кӀэ

хэгъэщэщэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщэщэжыпэ́н

хэгъэщэщэжыфы́н

хэгъэщэщэжыххэ́н

хэгъэщэщэ́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэщэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщэщэны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэщэщэпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщэщэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщэщэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщэщэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщэщэIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщэщыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэщэщы́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэщэщыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэщэщыжыгъуа́фӀэ

хэгъэщэщыжыгъуе́й

хэгъэщэщыжы́кӀэ

хэгъэщэщыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщэщыжыпэ́н

хэгъэщэщыжыфы́н

хэгъэщэщыжыххэ́н

хэгъэщэщыжыӀуэ́н

хэгъэщэщы́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэщэщы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщэщыны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэщэщыпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщэщы́пIэ, -у/-рауэ

хэгъэщэщыфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщэщыххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщэщыщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщэщыIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщэIукIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэгъэщтыкIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэгъэщхьэжы́н, хыумы, -у/-урэ

хэгъэщхьэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщхьэукъуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщхьэхукIыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэщхьэхукIы́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэщхьэхукIыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэщхьэхукIыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщхьэхукIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэгъэщхьэхукIыны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэщхьэхукIыпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщхьэхукIы́пIэ, -у/-рауэ

хэгъэщхьэхукIыфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщхьэхукIыххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщхьэхукIыщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщхьэхукIыIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщыпыхьыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэщыпыхьы́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэщыпыхьыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэщыпыхьыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщыпыхьы́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэщыпыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщыпыхьыны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэщыпыхьыпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщыпыхьы́пIэ, -у/-рауэ

хэгъэщыпыхьыфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщыпыхьыххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщыпыхьыщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщыпыхьыIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщIа́пIэ, -у/-рауэ

хэгъэщIэгъуа́фIэ, -у/-урэ

хэгъэщIэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэщIэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэщIэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщIэ́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэщIэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщIэны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэщIэпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщIэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщIэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщIэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщIэIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщIыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэщIы́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэщIыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэщIыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщIы́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэщIы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщIыны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэщIыпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщIы́пIэ, -у/-рауэ

хэгъэщIыщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэщIыIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэIэбэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъэIэбэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъэIэбэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъэIэбэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэIэбэ́кIэ, -у/-рауэ

хэгъэIэбэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэIэбэны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъэIэбэпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэIэбэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэIэбэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэIэбэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэIэбэIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъэIуэщхъукIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэгъэIукIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъуэ́гу, -у/-рауэ

хэгъуэза́пIэ, -у/-рауэ

хэгъуэзэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъуэзэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъуэзэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъуэзэжы́кӀэ

хэгъуэзэжы́н, -у/-урэ

хэгъуэзэжыпэ́н

хэгъуэзэжыфы́н

хэгъуэзэжыххэ́н

хэгъуэзэ́кIэ, -у/-рауэ

хэгъуэзэ́н, -у/-урэ

хэгъуэзэны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъуэзэпэ́н, -у/-урэ

хэгъуэзэфы́н, -у/-урэ

хэгъуэзэххэ́н, -у/-урэ

хэгъуэзэщэ́н, -у/-урэ

хэгъуэзэIуэ́н, -у/-урэ

хэгъуэлъхьэжы́н, -у/-урэ

хэгъуэлъхьэ́н, -у/-урэ

хэгъуэ́н, -у/-урэ

хэгъуэтэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъуэтэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъуэтэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъуэтэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъуэтэ́кIэ, -у/-рауэ

хэгъуэтэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъуэтэны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъуэтэпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъуэтэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъуэтэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъуэтэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъуэтэIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэгъуэтыхьыжы́н, -у/-урэ

хэгъуэтыхьы́н, -у/-урэ

хэгъуэтыхьыщэ́н, -у/-урэ

хэгъуэща́пIэ, -у/-рауэ

хэгъуэщэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъуэщэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъуэщэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъуэщэжыгъуа́фӀэ

хэгъуэщэжыгъуе́й

хэгъуэщэжы́кӀэ

хэгъуэщэжы́н, -у/-урэ

хэгъуэщэжыпэ́н

хэгъуэщэжыфы́н

хэгъуэщэжыххэ́н

хэгъуэщэжыӀуэ́н

хэгъуэщэ́кIэ, -у/-рауэ

хэгъуэщэ́н, -у/-урэ

хэгъуэщэны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъуэщэпэ́н, -у/-урэ

хэгъуэщэфы́н, -у/-урэ

хэгъуэщэххэ́н, -у/-урэ

хэгъуэщэщэ́н, -у/-урэ

хэгъуэщэIуэ́н, -у/-урэ

хэгъуэщыхьыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэгъуэщыхьы́гъуэ, -у/-рауэ

хэгъуэщыхьыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэгъуэщыхьыжы́н, -у/-урэ

хэгъуэщыхьы́кIэ, -у/-рауэ

хэгъуэщыхьы́н, -у/-урэ

хэгъуэщыхьыны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъуэщыхьыпэ́н, -у/-урэ

хэгъуэщыхьы́пIэ, -у/-рауэ

хэгъуэщыхьыфы́н, -у/-урэ

хэгъуэщыхьыххэ́н, -у/-урэ

хэгъуэщыхьыщэ́н, -у/-урэ

хэгъуэщыхьыIуэ́н, -у/-урэ

хэгъукIа́, -уэ/-рауэ

хэгъукIы́н, -ыу/-ыурэ

хэгъукIыны́гъэ, -у/-рауэ

хэгъукIы́пIэ, -у/-рауэ

хэда́пIэ, -у/-рауэ

хэдэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэдэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэдэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэдэжы́н, -у/-урэ

хэдэ́кIэ, -у/-рауэ

хэдэ́н, -у/-урэ

хэдэны́гъэ, -у/-рауэ

хэдэпэ́н, -у/-урэ

хэдэфы́н, -у/-урэ

хэдэххэ́н, -у/-урэ

хэдэщэ́н, -у/-урэ

хэдэIуэ́н, -у/-урэ

хэделыхьыжэ́н, -у/-урэ

хэделыхьы́н, -у/-урэ

хэделыхьыщэ́н, -у/-урэ

хэделыхьыIуэ́н, -у/-урэ

хэдие́н, -у/-урэ

хэдиихьы́н, -у/-урэ

хэдыгъуэ́н, -у/-урэ

хэдыгъуэщэ́н, -у/-урэ

хэдыгъукIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэдыгъухьы́н, -у/-урэ

хэдыжыхьы́н, -у/-урэ

хэды́кI, -ыу/-ырауэ

хэдыкI ма́стэ

хэдыкI уэрды́хъу

хэдыкIа́, -уэ/-рауэ

хэдыкIа́кIуэ, -у/-рауэ

хэдыкIыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэдыкIы́гъуэ, -у/-рауэ

хэдыкIыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэдыкIыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэдыкIы́кIэ, -у/-рауэ

хэдыкIы́н, хыумы-, -ыу/-ырауэ

хэдыкIыны́гъэ, -у/-рауэ

хэдыкIыпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэдыкIы́пIэ, -у/-рауэ

хэдыкIыфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэдыкIыххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэдыкIыщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэдыкIыIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэдыхьэшхыкIы́н, -ыу/-ыурэ

хэджэгухьы́н, -у/-урэ

хэджэлэ́н, -у/-урэ

хэджэлы́н, -у/-урэ

хэджэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэджэрэзэ́н, -у/-урэ

хэджэрэзыхьы́н, -у/-урэ

хэджыхьы́н, -у/-урэ

хэдза́пIэ, -у/-рауэ

хэдзэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэдзэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэдзэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэдзэжыгъуа́фӀэ

хэдзэжы́гъуэ

хэдзэжыгъуе́й

хэдхэжы́кӀэ

хэдзэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэдхэжыпэ́н

хэдзэжыфы́н

хэдзэжыххэ́н

хэдзэ́кIэ, -у/-рауэ

хэдзэкъыкIы́н, -ыу/-ыурэ

хэдзэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэдзэны́гъэ, -у/-рауэ

хэдзэпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэдзэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэдзэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэдзэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэдзэIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэдзыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэдзы́гъуэ, -у/-рауэ

хэдзыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэдзыжыгъуа́фӀэ

хэдзыжы́гъуэ

хэдзыжыгъуе́й

хэдзыжы́кӀэ

хэдзыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэдзыжыпэ́н

хэдзыжыфы́н

хэдзыжыххэ́н

хэдзы́кIэ, -у/-рауэ

хэдзы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэдзыны́гъэ, -у/-рауэ

хэдзыпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэдзы́пIэ, -у/-рауэ

хэдзыфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэдзыххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэдзыщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэдзыIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэе́н, хыумы-, -у/-урэ

хэжаныкIы́н, -ыу/-ыурэ

хэжаныхьы́н, -у/-урэ

хэжее́н, -аеу/-аеурэ

хэжеихьы́н, -у/-урэ

хэжея́, -уэ/-рауэ

хэжыжы́н, -у/-урэ

хэжы́н, -у/-урэ

хэжыхьыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэжыхьы́гъуэ, -у/-рауэ

хэжыхьыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэжыхьыжы́н, -у/-урэ

хэжыхьы́кIэ, -у/-рауэ

хэжыхьы́н, -у/-урэ

хэжыхьыны́гъэ, -у/-рауэ

хэжыхьыпэ́н, -у/-урэ

хэжыхьы́пIэ, -у/-рауэ

хэжыхьыххэ́н, -у/-урэ

хэжыхьыщэ́н, -у/-урэ

хэжыхьыIуэ́н, -у/-урэ

хэжыIыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэжьэ́н, -у/-урэ

хэжьыщIэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэжьыщIэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэжьыщIыкIыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэжьыщIыкIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэз, -у/-ырауэ

хэзэгъэжы́н, -у/-урэ

хэзэгъэ́н, -у/-урэ

хэзэрыгуэ́н, -у/-урэ

хэзэрыхьыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэзэрыхьыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэзэрыхьыжыгъуа́фӀэ

хэзэрыхьыжыгъуе́й

хэзэрыхьыжы́кӀэ

хэзэрыхьыжы́н, -у/-урэ

хэзэрыхьыжыпэ́н

хэзэрыхьыжыфы́н

хэзэрыхьыжыххэ́н

хэзэрыхьыжыщэ́н

хэзэрыхьыжыӀуэ́н

хэзэрыхьы́кIэ, -у/-рауэ

хэзэрыхьыкIе́йуэ

хэзэрыхьы́н, -у/-урэ

хэзэрыхьыны́гъэ, -у/-рауэ

хэзэрыхьыпэ́н, -у/-урэ

хэзэрыхьы́пIэ, -у/-рауэ

хэзэрыхьыфы́н, -у/-урэ

хэзэрыхьыххэ́н, -у/-урэ

хэзэрыхьыщэ́н, -у/-урэ

хэзэрыхьыIуэ́н, -у/-урэ

хэзэухьы́н, -у/-урэ

хэзыгъэгъуа́зэ, -у/-рауэ

хэзыгъэзыхьы́н, -у/-урэ

хэзыкIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэзымыщIы́кI, -ыу/-ырауэ

хэзы́шэ, -у/-рауэ

хэзыщIы́кI, -ыу/-ырауэ

хэку, -у/-рауэ

хэкуэ́гъу, -у/-рауэ

хэкуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэкуэшыкIы́н, -ыу/-ыурэ

хэку́жь, -у/-ырауэ

хэкужьы́хьэ

хэкумбэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэкумы́щIэ, -у/-рауэ

хэкуры́с, -у/-ырауэ

хэкухьыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэкухьы́гъуэ, -у/-рауэ

хэкухьыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэкухьыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэкухьы́кIэ, -у/-рауэ

хэкухьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэкухьыны́гъэ, -у/-рауэ

хэкухьыпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэкухьы́пIэ, -у/-рауэ

хэкухьыфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэкухьыххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэкухьыщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэкухьыIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэкIа́, -уэ/-рауэ

хэкIа́пIэ, -у/-рауэ

хэкIэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэкIэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэкIэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэкIэжыгъуа́фӀэ

хэкIэжы́гъуэ

хэкIэжыгъуе́й

хэкIэжы́кӀэ

хэкIэжы́н, -у/-урэ

хэкIэжыпэ́н

хэкIэжыфы́н

хэкIэжыххэ́н

хэкIэжыщэ́н

хэкIэжыӀуэ́н

хэкIэ́кIэ, -у/-рауэ

хэкIэ́н, -у/-урэ

хэкIэны́гъэ, -у/-рауэ

хэкIэпэ́н, -у/-урэ

хэкIэрэхъуэ́н, -у/-урэ

хэкIэсэ́н, -у/-урэ

хэкIэфы́н, -у/-урэ

хэкIэххэ́н, -у/-урэ

хэкIэщэ́н, -у/-урэ

хэкIэIуэ́н, -у/-урэ

хэкIие́н, -у/-урэ

хэкIиикIы́н, -ыу/-ыурэ

хэкIыжы́гъуэ, -у/-рауэ

хэкӀыжы́кӀэ

хэкIыжы́н, -у/-урэ

хэкIыкIы́н, -ыу/-ыурэ

хэкIы́н, -ыу/-ыурэ

хэкIы́пIэ, -у/-рауэ

хэкIыпIэнша́гъэ, -у/-рауэ

хэкIыпIэ́ншэ, -у/-рауэ

хэкIыпIэ́ншэу

хэкIыхьа́, -уэ/-рауэ

хэкIыхьыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэкIыхьы́гъуэ, -у/-рауэ

хэкIыхьыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэкIыхьыжы́н, -у/-урэ

хэкIыхьы́кIэ, -у/-рауэ

хэкIыхьы́н, -у/-урэ

хэкIыхьыны́гъэ, -у/-рауэ

хэкIыхьыпэ́н, -у/-рауэ

хэкIыхьы́пIэ, -у/-рауэ

хэкIыхьыххэ́н, -у/-урэ

хэкIыхьыщэ́н, -у/-урэ

хэкIыхьыIуэ́н, -у/-урэ

хэкIуэда́пIэ, -у/-рауэ

хэкIуэдэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэкIуэдэгъуа́фIэу

хэкIуэдэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэкIуэдэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэкIуэдэжыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэкIуэдэжыгъуа́фIэу

хэкIуэдэжы́гъуэ, -у/-рауэ

хэкIуэдэжыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэкIуэдэжыгъуе́йуэ

хэкIуэдэжы́кIэ, -у/-рауэ

хэкIуэдэжыкIе́йуэ

хэкIуэдэжы́н, -у/-урэ

хэкIуэдэжыны́гъэ, -у/-рауэ

хэкIуэдэжыпэ́н, -у/-урэ

хэкIуэдэжы́пIэ,-у/-рауэ

хэкIуэдэжыххэ́н, -у/-урэ

хэкIуэдэжыщэ́н, -у/-урэ

хэкIуэдэжыIуэ́н, -у/-урэ

хэкIуэдэ́кIэ, -у/-рауэ

хэкIуэдэкIе́йуэ

хэкIуэдэ́н, -у/-урэ

хэкIуэдэны́гъэ, -у/-рауэ

хэкIуэдэпэ́н, -у/-урэ

хэкIуэдэщэ́н, -у/-урэ

хэкIуэдэIуэ́н, -у/-урэ

хэкIуэдыкIа́, -уэ/-рауэ

хэкIуэдыкIыжы́н, -у/-урэ

хэкIуэдыкIы́н, -ыу/-ыурэ

хэкIуэдыкIы́ншэ, -у/-рауэ

хэкIуэдыкIы́ншэу

хэкIуэдыкIыны́гъэ, -у/-рауэ

хэкIуэдыкIыпэ́н, -у/-урэ

хэкIуэдыкIы́пIэ, -у/-рауэ

хэкIуэсыкIыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэкIуэсыкIы́гъуэ, -у/-рауэ

хэкIуэсыкIыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэкIуэсыкIыжы́н, -у/-урэ

хэкIуэсыкIыжыпэ́н

хэкIуэсыкIыжыфы́н

хэкIуэсыкIыжыххэ́н

хэкIуэсыкIы́кIэ, -у/-рауэ

хэкIуэсыкIы́н, -ыу/-ыурэ

хэкIуэсыкIыны́гъэ, -у/-рауэ

хэкIуэсыкIыпэ́н, -у/-урэ

хэкIуэсыкIы́пIэ, -у/-рауэ

хэкIуэсыкIыфы́н, -у/-урэ

хэкIуэсыкIыххэ́н, -у/-урэ

хэкIуэта́, -уэ/-рауэ

хэкIуэта́уэ

хэкIуэтэ́н, -у/-урэ

хэкIуэты́н, -у/-урэ

хэкъуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэкъуейщIеихьы́н, -у/-урэ

хэкъуза́уэ

хэкъуза́пIэ, -у/-рауэ

хэкъузэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэкъузэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэкъузэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэкъузэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэкъузэ́кIэ, -у/-рауэ

хэкъузэкIе́йуэ

хэкъузэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэкъузэны́гъэ, -у/-рауэ

хэкъузэпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэкъузэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэкъузэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэкъузэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэкъузэIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэкъузыкIыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэкъузыкIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэкъутэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэкъутэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэкъутыкIыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэкъутыкIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэкъутыхьыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэкъутыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэкъухьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэлэжьэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэлэжьыхьыжы́н, -у/-урэ

хэлэжьыхьы́н, -у/-урэ

хэлэжьыхьыфы́н, -у/-урэ

хэлэжьыхьыщэ́н, -у/-урэ

хэлэжьыхьыIуэ́н, -у/-урэ

хэлэлы́н, -у/-урэ

хэлыбжьэ́н, -у/-урэ

хэлыдыкIы́н, -ыу/-ыурэ

хэлъагъукIы́н, -ыу/-ыурэ

хэлъа́пIэ, -у/-рауэ

хэлъэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэлъэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэлъэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэлъэгъуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэлъэдэжы́н, -у/-урэ

хэлъэдэ́н, -у/-урэ

хэлъэдэпэ́н, -у/-урэ

хэлъэдэфы́н, -у/-урэ

хэлъэдэххэ́н, -у/-урэ

хэлъэдэщэ́н, -у/-урэ

хэлъэдэIуэ́н, -у/-урэ

хэлъэжы́н, -у/-урэ

хэлъэлъэжы́н, -у/-урэ

хэлъэлъэ́н, -у/-урэ

хэлъэлъэны́гъэ, -у/-рауэ

хэлъэлъэпэ́н, -у/-урэ

хэлъэлъэщэ́н, -у/-урэ

хэлъэлъы́н, -у/-урэ

хэлъэ́н, -у/-урэ

хэлъэны́гъэ, -у/-рауэ

хэлъэпэ́н, -у/-урэ

хэлъэпэрэпэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэлъэпэрэпэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэлъэпэрэпэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэлъэпэрэпэжы́н, -у/-урэ

хэлъэпэрэпэ́кIэ, -у/-рауэ

хэлъэпэрэпэкIе́йуэ

хэлъэпэрэпэ́н, -у/-урэ

хэлъэпэрэпэны́гъэ, -у/-рауэ

хэлъэпэрэпэпэ́н, -у/-урэ

хэлъэпэрэпэххэ́н, -у/-урэ

хэлъэпэрэпыкIы́н, -ыу/-ыурэ

хэлъэсэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэлъэсыкIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэлъэ́т, -у/-рауэ

хэлъэтэгъуа́фIэу

хэлъэтэгъуе́йуэ

хэлъэтэжы́н, -у/-урэ

хэлъэтэ́н, -у/-урэ

хэлъэтэны́гъэ, -у/-рауэ

хэлъэты́н, -у/-урэ

хэлъэфа́пIэ, -у/-рауэ

хэлъэфэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэлъэфэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэлъэфэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэлъэфэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэлъэфэ́кIэ, -у/-рауэ

хэлъэфэкIе́йуэ

хэлъэфэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэлъэфэны́гъэ, -у/-рауэ

хэлъэфэпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэлъэфэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэлъэфэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэлъэфэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэлъэфэIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэлъэфыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэлъэфы́гъуэ, -у/-рауэ

хэлъэфыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэлъэфыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэлъэфы́кIэ, -у/-рауэ

хэлъэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэлъэфыны́гъэ, -у/-рауэ

хэлъэфыпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэлъэфы́пIэ, -у/-рауэ

хэлъэфыщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэлъэфыIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэлъэщыкIы́н, -ыу/-ыурэ

хэлъэщыкIыны́гъэ

хэлъэщыхьыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэлъэщыхьы́гъуэ, -у/-рауэ

хэлъэщыхьы́гъуэ, -у/-рауэ

хэлъэщыхьыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэлъэщыхьыжы́н, -у/-урэ

хэлъэщыхьы́кIэ, -у/-рауэ

хэлъэщыхьы́н, -у/-урэ

хэлъэщыхьыны́гъэ, -у/-рауэ

хэлъэщыхьыпэ́н, -у/-урэ

хэлъэщыхьыфы́н, -у/-урэ

хэлъэщыхьыххэ́н, -у/-урэ

хэлъэщыхьыщэ́н, -у/-урэ

хэлъэщыхьыIуэ́н, -у/-урэ

хэлъэIухьы́н, -у/-урэ

хэлъхуэ́н, -у/-урэ

хэлъхуэны́гъэ, -у/-рауэ

хэлъхухьы́н, -у/-урэ

хэлъхьэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэлъхьэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэлъхьэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэлъхьэжыгъуа́фӀэ

хэлъхьэжы́гъуэ

хэлъхьэжыгъуе́й

хэлъхьэжы́кӀэ

хэлъхьэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэлъхьэжыпэ́н

хэлъхьэжыфы́н

хэлъхьэжыххэ́н

хэлъхьэжыщэ́н

хэлъхьэжыӀуэ́н

хэлъхьэ́кIэ, -у/-рауэ

хэлъхьэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэлъхьэны́гъэ, -у/-рауэ

хэлъхьэпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэлъхьэ́пIэ, -у/-рауэ

хэлъхьэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэлъхьэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэлъхьэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэлъхьэIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэлъыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэлъы́гъуэ, -у/-рауэ

хэлъыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэлъыжы́н, -у/-урэ

хэлъы́кIэ, -у/-рауэ

хэлъы́н, -у/-урэ

хэлъыны́гъэ, -у/-рауэ

хэлъыпэ́н, -у/-урэ

хэлъы́пIэ, -у/-рауэ

хэлъытэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэлъыфы́н, -у/-урэ

хэлъыщэ́н, -у/-урэ

хэлъыIуэ́н, -у/-урэ

хэлIэ́н, -у/-урэ

хэлIыкIы́н, -ыу/-ыурэ

хэлIыфIыхьыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэлIыфIыхьы́гъуэ, -у/-рауэ

хэлIыфIыхьыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэлIыфIыхьыжы́н, -у/-урэ

хэлIыфIыхьы́кIэ, -у/-рауэ

хэлIыфIыхьы́н, -у/-урэ

хэлIыфIыхьыны́гъэ, -у/-рауэ

хэлIыфIыхьыпэ́н, -у/-урэ

хэлIыфIыхьыщэ́н, -у/-урэ

хэлIыфIыхьыIуэ́н, -у/-урэ

хэлIыхьы́н, -у/-урэ

хэмыкIыжы́н, -у/-урэ

хэмыкIы́н, -ыу/-ыурэ

хэмы́лъу

хэмылъыжы́н, -у/-урэ

хэмылъы́н, -у/-урэ

хэмыхыжы́н, -у/-урэ

хэмыхы́н, -ыу/-ыурэ

хэмыхьэжы́н, -у/-урэ

хэмыхьэ́н, -у/-урэ

хэмыхьэны́гъэ, -у/-рауэ

хэмыхьэфы́н, -у/-урэ

хэмыхьэххэ́н, -у/-урэ

хэмыхьэщэ́н, -у/-урэ

хэмыхьэIуэ́н, -у/-урэ

хэмы́хъуэ, -у/-рауэ

хэмыхъуэ́н, -у/-урэ

хэмыхъуэ-мыхъура́тI, -у/-ырауэ

хэмыщIIа́уэ

хэн, -у/-урэ

хэна́, -уэ/-рауэ

хэна́пIэ, -у/-рауэ

хэнэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэнэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэнэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэнэжы́н, -у/-урэ

хэнэ́кIэ,-у/-рауэ

хэнэкIе́йуэ

хэнэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэнэны́гъэ, -у/-рауэ

хэнэпэ́н, -у/-урэ

хэнэфы́н, -у/-урэ

хэнэххэ́н, -у/-урэ

хэнэщэ́н, -у/-урэ

хэнэщхъеихьы́н, -у/-урэ

хэнэщIыхьы́н, -у/-урэ

хэнэIуэ́н, -у/-урэ

хэныгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэны́гъуэ, -у/-рауэ

хэныгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэныжы́н, -у/-урэ

хэны́кIэ, -у/-рауэ

хэны́н, -у/-урэ

хэныны́гъэ, -у/-рауэ

хэныпэ́н, -у/-урэ

хэны́пIэ, -у/-рауэ

хэныфы́н, -у/-урэ

хэныххэ́н, -у/-урэ

хэныщэ́н, -у/-урэ

хэныIуэ́н, -у/-урэ

хэпэмэ́н, -у/-урэ

хэпэщэщыхьы́н, -у/-урэ

хэпкIа́, -уэ/-рауэ

хэпкIэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэпкIэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэпкIэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэпкIэжы́кӀэ

хэпкIэжы́н, -у/-урэ

хэпкIэжыфы́н

хэпкIэ́кIэ, -у/-рауэ

хэпкIэ́н, -у/-урэ

хэпкIэфы́н, -у/-урэ

хэпкIэххэ́н, -у/-урэ

хэпкIы́н, -ыу/-ыурэ

хэплъэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэплъэжы́н, -у/-урэ

хэплъэ́кIэ, -у/-рауэ

хэплъэ́н, -у/-урэ

хэплъэны́гъэ, -у/-рауэ

хэплъэхэкIы́ж, -у/-ырауэ

хэплъэхэкIы́жу

хэплъы́н, -у/-урэ

хэплъы́хь, -у/-ырауэ

хэплъыхьа́, -уэ/-рауэ

хэплъыхьыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэплъыхьы́гъуэ, -у/-рауэ

хэплъыхьыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэплъыхьыжы́н, -у/-урэ

хэплъыхьы́кIэ, -у/-рауэ

хэплъыхьыкIе́йуэ

хэплъыхьы́н, -у/-урэ

хэплъыхьы́ншэу

хэплъыхьыны́гъэ, -у/-рауэ

хэплъыхьыпэ́н, -у/-урэ

хэплъыхьы́пIэ, -у/-рауэ

хэплъыхьыфы́н, -у/-урэ

хэплъыхьыххэ́н, -у/-урэ

хэплъыхьыщэ́н, -у/-урэ

хэплъыхьыIуэ́н, -у/-урэ

хэпсэлъыхьыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэпсэлъыхьы́гъуэ, -у/-рауэ

хэпсэлъыхьыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэпсэлъыхьыжы́н, -у/-урэ

хэпсэлъыхьы́кIэ, -у/-рауэ

хэпсэлъыхьы́н, -у/-урэ

хэпсэлъыхьыны́гъэ, -у/-рауэ

хэпсэлъыхьыпэ́н, -у/-урэ

хэпсэлъыхьы́пIэ, -у/-рауэ

хэпсэлъыхьыфы́н, -у/-урэ

хэпсэлъыхьыххэ́н, -у/-урэ

хэпсэлъыхьыщэ́н, -у/-урэ

хэпсэлъыхьыIуэ́н, -у/-урэ

хэпсэ́н, -у/-урэ

хэпсэукIы́н, -ыу/-ыурэ

хэпхэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэпхэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэпхэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэпхэжыгъуа́фӀэ

хэпхэжы́гъуэ

хэпхэжыгъуе́й

хэпхэжы́кӀэ

хэпхэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэпхэжыпэ́н

хэпхэжыфы́н

хэпхэжыххэ́н

хэпхэ́кIэ, -у/-рауэ

хэпхэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэпхэны́гъэ, -у/-рауэ

хэпхэпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэпхэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэпхэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэпхэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэпхэIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэпхъа́уэ

хэпхъэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэпхъэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэпхъэны́гъэ, -у/-рауэ

хэпхъэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэпхъэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэпхъэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэпхъуэ́н, -у/-урэ

хэпхъуэты́н, хыумы-, -у/-урэ

хэпцIэ́н, -у/-урэ

хэпцIыхьы́н, -у/-урэ

хэпшэхъуэ́н, -у/-урэ

хэпща́, -уэ/-рауэ

хэпща́пIэ, -у/-рауэ

хэпщэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэпщэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэпщэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэпщэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэпщэ́кIэ, -у/-рауэ

хэпщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэпщэны́гъэ, -у/-рауэ

хэпщэпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэпщэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэпщэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэпщэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэпщэIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэпщхьэ́н, -у/-урэ

хэпщыжы́н, -у/-урэ

хэпщы́н, -у/-урэ

хэпщыны́гъэ, -у/-рауэ

хэпщыпэ́н, -у/-урэ

хэпщы́пIэ, -у/-рауэ

хэпщыфы́н, -у/-урэ

хэпщыххэ́н, -у/-урэ

хэпщIэнтIыкIы́н, -ыу/-ыурэ

хэпщIэпщIыхьы́н, -у/-урэ

хэпщIыкIы́н, -ыу/-ыурэ

хэпщIы́кIыу

хэпщIыхьыжы́н, -у/-урэ

хэпыджэ́н, -у/-урэ

хэпырхъэ́н, -у/-урэ

хэпырхъыкIы́н, -ыу/-ыурэ

хэпыIэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэпыIэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэпыIэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэпыIэжы́н, -у/-урэ

хэпыIэ́кIэ, -у/-рауэ

хэпыIэ́н, -у/-урэ

хэпыIэны́гъэ, -у/-рауэ

хэпыIэпэ́н, -у/-урэ

хэпыIэ́пIэ, -у/-рауэ

хэпыIэфы́н, -у/-урэ

хэпыIэххэ́н, -у/-урэ

хэпыIэщэ́н, -у/-урэ

хэпыIэIуэ́н, -у/-урэ

хэпIэжьэжьыхьы́н, -у/-урэ

хэпIэнкIыкIы́н, -ыу/-ыурэ

хэпIиикIы́н, -ыу/-ыурэ

хэпIытIэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэпIыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэрыкIуэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэры́хэ, -у/-рауэ

хэса́, -уэ/-рауэ

хэсабырэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэсабырэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэсабырэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэсабырэжы́н, -у/-урэ

хэсабырэ́кIэ, -у/-рауэ

хэсабырэ́н, -у/-урэ

хэсабырэны́гъэ, -у/-рауэ

хэсабырэпэ́н, -у/-урэ

хэсабырэфы́н, -у/-урэ

хэсабырэххэ́н, -у/-урэ

хэсабырэщэ́н, -у/-урэ

хэсабырэIуэ́н, -у/-урэ

хэсабырыхьыжы́н, -у/-урэ

хэсабырыхьы́н, -у/-урэ

хэсэбэпыхьыжы́н, -у/-урэ

хэсэбэпыхьы́н, -у/-урэ

хэсэбэпыхьыфы́н, -у/-урэ

хэса́пIэ, -у/-рауэ

хэсэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэсэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэсэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэсэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэсэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэсэны́гъэ, -у/-рауэ

хэсэпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэсэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэсэхэжы́н, -у/-урэ

хэсэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэсэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэсэIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэскIыкIы́н

хэсыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэсы́гъуэ, -у/-рауэ

хэсыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэсыжы́н, -у/-урэ

хэсы́кIэ, -у/-рауэ

хэсыкIы́н, -ыу/-ыурэ

хэсы́н, -у/-урэ

хэсыны́гъэ, -у/-рауэ

хэсыпэ́н, -у/-урэ

хэсы́пIэ, -у/-рауэ

хэсысыхьы́н, -у/-урэ

хэсыфы́н, -у/-урэ

хэсыххэ́н, -у/-урэ

хэсыхьы́н, -у/-урэ

хэсыщэ́н, -у/-урэ

хэсыIуэ́н, -у/-урэ

хэт

хэтэрэзэ́н, -у/-урэ

хэ́ти

хэткIуэбзэ́н

хэткIуэ́н, -у/-урэ

хэткIухьыжы́н, -у/-урэ

хэткIухьы́н, -у/-урэ

хэткIухьыны́гъэ, -у/-рауэ

хэткIухьыпэ́н, -у/-урэ

хэткIухьы́пIэ, -у/-рауэ

хэткIухьыщэ́н, -у/-урэ

хэткIухьыIуэ́н, -у/-урэ

хэтхэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэтхэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэтхэпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэтхэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэтхэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэтхыхьы́н, -у/-урэ

хэтхъа́, -у/-рауэ

хэтхъэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэтхъэпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэтхъэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэтхъыкIыжы́н, -у/-урэ

хэтхъыкIы́н, -ыу/-ыурэ

хэтхъыкIыпэ́н, -у/-урэ

хэтхъыкIыщэ́н, -у/-урэ

хэтхъыкIыIуэ́н, -у/-урэ

хэтхъы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэтхъыны́гъэ, -у/-рауэ

хэтхъыпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэтхъуэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэтхъуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэтхъуэны́гъэ, -у/-рауэ

хэтхъужы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэтхъукIа́, -уэ/-рауэ

хэтхъукIы́н, -ыу/-ыурэ

хэтхъу́н, хыумы-, -у/-урэ

хэтыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэты́гъуэ, -у/-рауэ

хэтыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэтыжы́н, -у/-урэ

хэты́кIэ, -у/-рауэ

хэты́н, -у/-урэ

хэтыны́гъэ, -у/-рауэ

хэтыпэ́н, -у/-урэ

хэты́пIэ, -у/-рауэ

хэтыфы́н, -у/-урэ

хэтыххэ́н, -у/-урэ

хэтыщэ́н, -у/-урэ

хэтыIуэ́н, -у/-урэ

хэтIэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэтIэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэтIэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэтIэжыгъуа́фӀэ

хэтIэжы́гъуэ

хэтIэжыгъуа́фӀэ

хэтIэжы́кӀэ

хэтIэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэтIэжыпэ́н

хэтIэжыфы́н

хэтIэжыххэ́н

хэтIэ́кIэ, -у/-рауэ

хэтIэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэтIэны́гъэ, -у/-рауэ

хэтIэпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэтIэрэзэ́н, -у/-урэ

хэтIэса́, -уэ/-рауэ

хэтIэсэ́н, -у/-урэ

хэтIэтIэ́н, -у/-урэ

хэтIэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэтIэхэ́сэ, -у/-рауэ

хэтIэхэсэ́н, -у/-урэ

хэтIэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэтIэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэтIэIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэтIысхьэжы́н, -у/-урэ

хэтIысхьэ́н, -у/-урэ

хэтIыхьыжы́н, -у/-урэ

хэтIыхьы́н, -у/-урэ

хэуэкъуэ́н, -у/-урэ

хэуэ́н, -у/-урэ

хэубэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэубэрэжьыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэубгъуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэубжьытхэ́н, -у/урэ

хэубзытэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэубыдэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэубыдэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэубыдэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэубыдэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэубыдэ́кIэ, -у/-рауэ

хэубыдэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэубыдэны́гъэ, -у/-рауэ

хэубыдэпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэубыдэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэубыдэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэубыдэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэубыдэIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэубыдыкIа́уэ

хэубыдыкIыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэубыдыкIы́гъуэ, -у/-рауэ

хэубыдыкIыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэубыдыкIыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэубыдыкIы́кIэ, -у/-рауэ

хэубыдыкIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэубыдыкIыны́гъэ, -у/-рауэ

хэубыдыкIыпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэубыдыкIы́пIэ, -у/-рауэ

хэубыдыкIыфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэубыдыкIыххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэубыдыкIыщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэубыдыкIыIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэубыхьы́н, -у/-урэ

хэува́пIэ, -у/-рауэ

хэувэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэувэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэувэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэувэжы́н, -у/-урэ

хэувэ́кIэ, -у/-рауэ

хэувэ́н, -у/-урэ

хэувэны́гъэ, -у/-рауэ

хэувэпэ́н, -у/-урэ

хэувэфы́н, -у/-урэ

хэувэххэ́н, -у/-урэ

хэувэщэ́н, -у/-урэ

хэувэIуэ́н, -у/-урэ

хэу́дэ, -у/-рауэ

хэудэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэудыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэуды́гъуэ, -у/-рауэ

хэудыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэудыжыгъуа́фӀэ

хэудыжыгъуе́й

хэудыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэудыжыпэ́н

хэудыжыфы́н

хэудыжыххэ́н

хэуды́кIэ, -у/-рауэ

хэуды́н, хыумы-, -у/-урэ

хэудыны́гъэ, -у/-рауэ

хэудыныщIэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэудыпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэуды́пIэ, -у/-рауэ

хэудыфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэудыххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэудыщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэудыIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэузыкIы́н, -ыу/-ыурэ

хэукIа́, -уэ/-рауэ

хэукIа́пIэ,-у/-рауэ

хэукIэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэукIэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэукIэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэукIэжыгъуа́фӀэ

хэукIэжыгъуе́й

хэукIэжы́кӀэ

хэукIэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэукIэжыпэ́н

хэукIэжыфы́н

хэукIэжыххэ́н

хэукIэжыщэ́н

хэукӀэжыӀуэ́н

хэукIэ́кIэ, -у/-рауэ

хэукIэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэукIэны́гъэ, -у/-рауэ

хэукIэпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэукIэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэукIэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэукIэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэукIэIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэукIыкIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэукIы́н, -ыу/-ыурэ

хэукIыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэукIурие́н, -у/-урэ

хэукIуриикIы́н, -ыу/-ыурэ

хэукъуэдие́н, хыумы-, -у/-урэ

хэукъуэ́н ( шэрдж.), -у/-урэ

хэулэуэ́н, -у/-урэ

хэулъиихьыжы́н, -у/-урэ

хэулъиихьы́н, -у/-урэ

хэулъиихьыпэ́н, -у/-урэ

хэулъиихьыщэ́н, -у/-урэ

хэулъиихьыIуэ́н, -у/-урэ

хэумэзэхэ́н, -у/-урэ

хэумэзэхыхьы́н, -у/-урэ

хэунэхъуэ́н, -у/-урэ

хэуныкIы́н, -ыу/-ыурэ

хэупцIэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэупщIа́гъэ, -у/-рауэ

хэупщIэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэупщIыкIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэупщIыхьы́н, -у/-урэ

хэупIэ́н, -у/-урэ

хэупIэщIыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэутэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэутэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэутэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэутэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэутэ́кIэ, -у/-рауэ

хэутэкIе́йуэ

хэутэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэутэны́гъэ, -у/-рауэ

хэутэпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэутэре́й, -уэ/-рауэ

хэутэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэутэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэутэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэутэIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэутхэ́н, хыумы-,-у/-урэ

хэутхыпщIэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэутIыпщхьэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэутIыпщхьэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэутIыпщыкIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэуфэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэуфэрэкIэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэуфIыцIыхьы́н, -у/-урэ

хэухуэнэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэухуэнэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэухуэнэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэухуэнщIэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэухуэнщIэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэушкумба́пIэ, -у/-рауэ

хэушкумбэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэушкумбэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэушкумбэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэушкумбэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэушкумбэ́кIэ, -у/-рауэ

хэушкумбэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэушкумбэны́гъэ, -у/-рауэ

хэушкумбэпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэушкумбэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэушкумбэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэушкумбэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэушкумбэIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэущэбэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэущэбыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэущыкIы́н, -ыу/-ыурэ

хэущыкъуее́н, хыумы-, -у/-урэ

хэущыхьы́н, -у/-урэ

хэфэхъуэ́н ( шэрдж.), -у/-урэ

хэфиикIы́н, -ыу/-ыурэ

хэфыкIы́н, -ыу/-ыурэ

хэфы́н, -у/-урэ

хэфыхьыжы́н, -у/-урэ

хэфыхьы́н, -у/-урэ

хэфыщIыхьы́н, -у/-урэ

хэха́, -уэ/-рауэ

хэха́кIуэ, -у/-рауэ

хэха́уэ

хэхэ́с, -у/-ырауэ

хэхыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэхы́гъуэ, -у/-рауэ

хэхыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэхыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэхы́кIэ, -у/-рауэ

хэхы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэхыны́гъэ, -у/-рауэ

хэхыпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэхы́пIэ, -у/-рауэ

хэхыфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэхыххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэхыщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэхыIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэхуэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэхуэжы́пIэ, -у/-рауэ

хэхуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэху́н, хыумы-, -у/-урэ

хэхутыкIа́, -уэ/-рауэ

хэхутыкIа́уэ

хэхухьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэхущIэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэхьэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэхьэулеикIы́н, -ыу/-ыурэ

хэхъыжьэ́н, -у/-урэ

хэхъуа́гъэ, -у/-рауэ

хэхъуа́пIэ, -у/-рауэ

хэхъуапIэ́ншэ, -у/-рауэ

хэхъуапIэ́шхуэ, -у/-рауэ

хэ́хъуэ, -у/-рауэ

хэхъуэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэхъуэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэхъуэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэхъуэжэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэхъуэжэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэхъуэжэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэхъуэжэ́кIэ, -у/-рауэ

хэхъуэжэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэхъуэжэны́гъэ, -у/-рауэ

хэхъуэжэпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэхъуэжэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэхъуэжэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэхъуэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэхъуэ́кIэ, -у/-рауэ

хэхъуэ́н, -у/-урэ

хэхъуэны́гъэ, -у/-рауэ

хэхъукIы́н, -ыу/-ыурэ

хэхъухьы́н, -у/-урэ

хэхъущIыхьы́н, -у/-урэ

хэцIэлыкIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэцIэфтэ́н, -у/-урэ

хэцIэфты́н, -у/-урэ

хэцIыхукIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэчэ́н, -у/-урэ

хэчэнджэщыхьы́н, -у/-урэ

хэчыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэчы́гъуэ, -у/-рауэ

хэчыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэчыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэчы́кIэ, -у/-рауэ

хэчы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэчыны́гъэ, -у/-рауэ

хэчыпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэчы́пIэ, -у/-рауэ

хэчыфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэчыххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэчыхьа́уэ

хэчыIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэша́пщIэ, -у/-рауэ

хэша́пIэ, -у/-рауэ

хэшэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэшэ́гъуэ, -у/-рауэ

хэшэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэшэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэшэ́кIэ, -у/-рауэ

хэшэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэшэны́гъэ, -у/-рауэ

хэшэпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэшэрэшэ́н, -у/-урэ

хэшэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэшэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэшэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэшэIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэшие́н, хыумы-, -у/-урэ

хэшиикIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэшхэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэшхыкIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэшхыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэшыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэшы́гъуэ, -у/-рауэ

хэшыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэшыжыгъуа́фӀэ

хэшыжыгъуе́й

хэшыжы́кӀэ

хэшыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэшыжыпэ́н

хэшыжыфы́н

хэшыжыххэ́н

хэшы́кIэ, -у/-рауэ

хэшы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэшыны́гъэ, -у/-рауэ

хэшыпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэшыпсыкIыжы́н, -у/-урэ

хэшыпсыхьы́н, -у/-урэ

хэшы́пIэ, -у/-рауэ

хэшытIы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэшыфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэшыххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэшыщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэшыIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэщэтэ́н, -у/-урэ

хэщэтыкIы́н, -ыу/-ыурэ

хэщэты́н, -у/-урэ

хэщэIукIы́н, -ыу/-ыурэ

хэщты́кI, -ыу/-ыурэ

хэщтыкIы́н, -ыу/-ыурэ

хэщтыхьы́н, -у/-урэ

хэщхьэ́ж, -у/-ырауэ

хэщхьэж ва́гъуэ

хэщхьэжы́гъуэ, -у/-рауэ

хэщхьэжы́н, -у/-урэ

хэщхьэжы́пIэ, -у/-рауэ

хэщхьэрыуэ́н, -у/-урэ

хэщхьэрыукIы́н, -ыу/-ыурэ

хэщхьэрыухьыжы́н, -у/-урэ

хэщхьэрыухьы́н, -у/-урэ

хэщхьэукъуэ́н, -у/-урэ

хэщхьэхукIа́, -уэ/-рауэ

хэщхьэхукIы́н, -ыу/-ыурэ

хэщы́н, -у/-урэ

хэщыпыкIыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэщыпыкIы́гъуэ, -у/-рауэ

хэщыпыкIыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэщыпыкIыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэщыпыкIы́кIэ, -у/-рауэ

хэщыпыкIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэщыпыкIыны́гъэ, -у/-рауэ

хэщыпыкIыпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэщыпыкIы́пIэ, -у/-рауэ

хэщыпыкIыфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэщыпыкIыххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэщыпыкIыщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэщыпыкIыIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэщыпыхьы́н, -у/-урэ

хэщI, -у/-рауэ

хэщIа́, -уэ/-рауэ

хэщIа́пIэ, -у/-рауэ

хэщIапIэнша́гъэ, -у/-рауэ

хэщIапIэ́ншэ, -у/-рауэ

хэщIапIэ́ншэу

хэщIэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэщIэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэщIы́гъэ, -у/-рауэ

хэщIыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэщIы́гъуэ, -у/-рауэ

хэщIыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэщIыжы́н, -у/-урэ

хэщIы́кIэ, -у/-рауэ

хэщIыкIе́йуэ

хэщIыкIы́н, -ыу/-ыурэ

хэщIы́н, -у/-урэ

хэщIыны́гъэ, -у/-рауэ

хэщIыныгъэ́ншэ, -у/-рауэ

хэщIыныгъэ́ншэу

хэщIыныгъэ́шхуэ, -у/-рауэ

хэщIыпэ́н, -у/-урэ

хэщIыххэ́н, -у/-урэ

хэщIыхьа́, -уэ/-рауэ

хэщIыхьыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэщIыхьы́гъуэ, -у/-рауэ

хэщIыхьыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэщIыхьыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэщIыхьы́кIэ, -у/-рауэ

хэщIыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэщIыхьыны́гъэ, -у/-рауэ

хэщIыхьыпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэщIыхьы́пIэ, -у/-рауэ

хэщIыхьыфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэщIыхьыххэ́н, -хыумы-, -у/-урэ

хэщIыхьыщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэщIыхьыIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэIэбэ́н, -у/-урэ

хэIэбэрэбыхьы́н, -у/-урэ

хэIэжы́гъуэ, -у/-рауэ

хэIэжы́н, -у/-урэ

хэIэзэщIыхьыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэIэзэщIыхьы́гъуэ, -у/-рауэ

хэIэзэщIыхьыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэIэзэщIыхьыжы́н, -у/-урэ

хэIэзэщIыхьы́кIэ, -у/-рауэ

хэIэзэщIыхьыкIе́йуэ

хэIэзэщIыхьы́н, -у/-урэ

хэIэзэщIыхьыны́гъэ, -у/-рауэ

хэIэзэщIыхьыпэ́н, -у/-урэ

хэIэзэщIыхьы́пIэ, -у/-рауэ

хэIэзэщIыхьыфы́н, -у/-урэ

хэIэзэщIыхьыххэ́н, -у/-урэ

хэIэзэщIыхьыщэ́н, -у/-урэ

хэIэзэщIыхьыIуэ́н, -у/-урэ

хэIэ́н, -у/-урэ

хэIэтыкIа́, -уэ/-рауэ

хэIэтыкIа́уэ

хэIэтыкIыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэIэтыкIы́гъуэ, -у/-рауэ

хэIэтыкIыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэIэтыкIыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэIэтыкIы́кIэ, -у/-рауэ

хэIэтыкIыкIе́йуэ

хэIэтыкIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэIэтыкIыны́гъэ, -у/-рауэ

хэIэтыкIыпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэIэтыкIы́пIэ, -у/-рауэ

хэIэтыкIыфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэIэтыкIыххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэIэтыкIыщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэIэтыкIыIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэIэфIыхьы́н, -у/-урэ

хэIэ-хэ́пхъуэу

хэIыгъэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэIуэ́н, -у/-урэ

хэIуэнтIа́, -уэ/-рауэ

хэIуэнтIэжыгъуа́фӀэ

хэIуэнтIэжыгъуе́й

хэIуэнтIэжы́кӀэ

хэIуэнтIэжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэIуэнтIэжыпэ́н

хэIуэнтIэжыфы́н

хэIуэнтIэжыххэ́н

хэIуэнтIэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэIуэтэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэIуэтыхьы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэIуэщхъукIы́н, -ыу/-ыурэ

хэIуба́уэ

хэIубэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэIугъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэIу́гъуэ, -у/-рауэ

хэIугъуе́й, -уэ/-рауэ

хэIужы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэIу́кIэ, -у/-рауэ

хэIукIы́н, -ыу/-ыурэ

хэIулIэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэIу́н, хыумы-, -у/-урэ

хэIуны́гъэ, -у/-рауэ

хэIупэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэIу́пIэ, -у/-рауэ

хэIуфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэIу-хэвы́хь, -у/-ырауэ

хэIуххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэIущэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэIущIыкIыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хэIущIыкIы́гъуэ, -у/-рауэ

хэIущIыкIыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хэIущIыкIыжы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэIущIыкIы́кIэ, -у/-рауэ

хэIущIыкIы́н, хыумы-, -ыу/-ыурэ

хэIущIыкIыны́гъэ, -у/-рауэ

хэIущIыкIыпэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэIущIыкIыфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хэIущIыкIыххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэIущIыкIыщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэIущIыкIыIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хэIущIы́Iуу

хэIуIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хегъэгъэщIы́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэдыкIы́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэдзэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэдзыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хегъэдзы́гъуэ, -у/-рауэ

хегъэдзыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хегъэдзыжы́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэдзы́кIэ, -у/-рауэ

хегъэдзы́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэдзыны́гъэ, -у/-рауэ

хегъэдзыпэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэдзы́пIэ, -у/-рауэ

хегъэдзыфы́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэдзыххэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэдзыщэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэдзыIуэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэе́н, хыумы-, -у/-урэ

хегъэжьыщIэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэзыкIы́н, хыумы-, хре-, -ыу/-ыурэ

хегъэкуэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэкухьы́н, хыумы-,хре-, -у/-урэ

хегъэкIэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэкIутэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэкъуэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэкъузэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэкъутэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэкъутыкIы́н, хыумы-, хре-, -ыу/-ыурэ

хегъэкъутыхьы́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэкъухьы́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэлъагъукIы́н, хыумы-, хре-, -ыу/-ыурэ

хегъэлъэсэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэлъэфэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хегъэлъэфэ́гъуэ, -у/-рауэ

хегъэлъэфэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хегъэлъэфэжы́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэлъэфэ́кIэ, -у/-рауэ

хегъэлъэфэкIе́йуэ

хегъэлъэфэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэлъэфэны́гъэ, -у/-рауэ

хегъэлъэфэпэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэлъэфэфы́н, хыумы-, -у/-урэ

хегъэлъэфэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хегъэлъэфэщэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хегъэлъэфэIуэ́н, хыумы-, -у/-урэ

хегъэлъэфы́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэлъхьэжы́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэлъхьэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэлъытэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэнэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэпхэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэпхъэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэпхъуэты́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэпщэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэпIытIэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэсэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэтхэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэтхъэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэтхъы́н, хыумы-, хре-, -ыу/-ыурэ

хегъэтхъуэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэтхъу́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэуэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэубэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэубэрэжьыхьы́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэубгъуэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэубзытэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэубыдыкIы́н, хыумы-, хре-, -ыу/-ыурэ

хегъэудэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэуды́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэукIэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэукIыкIы́н, хыумы-, хре-, -ыу/-ыурэ

хегъэукIыхьы́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэупщIэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэупщIэIуэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэупщIыкIы́н, хыумы-, хре-, -ыу/-ыурэ

хегъэутэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэутIыпщхьэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэуфэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэухуэнэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэухуэнщIэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэущэбэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэущэбыхьы́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэущэбыхьыны́гъэ, -у/-рауэ

хегъэущэбыхьыпэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэущэбыхьыщэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэхыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хегъэхы́гъуэ, -у/-рауэ

хегъэхыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хегъэхыжы́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэхы́кIэ, -у/-рауэ

хегъэхы́н, хыумы-, хре-, -ыу/-ыурэ

хегъэхыны́гъэ, -у/-рауэ

хегъэхыпэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэхыфы́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэхыххэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэхыщэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэхыIуэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэхуэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэху́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэхьэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэхъуэжэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэчыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хегъэчы́гъуэ, -у/-рауэ

хегъэчыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хегъэчыжы́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэчы́кIэ, -у/-рауэ

хегъэчы́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэчыны́гъэ, -у/-рауэ

хегъэчыпэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэчы́пIэ, -у/-рауэ

хегъэчыфы́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэчыххэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэчыщэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэчыIуэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэшэжы́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэшэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэшиикIы́н, хыумы-, хре-, -ыу/-ыурэ

хегъэшхэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэшыжы́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэшы́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэщыпыкIы́н, хыумы-, хре-, -ыу/-ыурэ

хегъэщIэжы́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэщIэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэщIыкIы́н, хыумы-, хре-, -ыу/-ыурэ

хегъэщIыхьыжы́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэщIыхьы́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэIэтыкIы́н, хыумы-, хре-, -ыу/-ыурэ

хегъэIыгъэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэIуэнтIэжы́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хегъэIуэнтIэ́н, хыумы-, хре-, -у/-урэ

хеи́гъэ, -у/-рауэ

хеи́н, -ей, -уэ/-урэ

хей, -уэ/-рауэ

хе́йуэ

хея́гъ, -ыу/-ырауэ

хея́щIэ, -у/-рауэ

хидзэ́н, -у/-урэ

хилъэфэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хилъэфэ́гъуэ, -у/-рауэ

хилъэфэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хилъэфэжы́н, -у/-урэ

хилъэфэ́н, -у/-урэ

хилъэфэны́гъэ, -у/-рауэ

хилъэфэпэ́н, -у/-урэ

хилъэфэххэ́н, -у/-урэ

хилъэфэIуэ́н, -у/-урэ

хи́мие, -у/-рауэ

хи́мик, -ыу/-ырауэ

химика́т, -у/-ырауэ

хи́нэ, -у/-рауэ

хини́н, -у/-ырауэ

хиру́рг, -ыу/-ырауэ

хирурги́е, -у/-рауэ

хисхьэ́н, -у/-урэ

хитхьэлыхьы́н, -у/-урэ

хиуэ́н, -у/-урэ

хиубыдэ́н, -у/-урэ

хихьэ́н, -у/-урэ

хищIэжы́н, -у/-урэ

хищIэ́н, -у/-урэ

хлор, -у/-ырауэ

хлори́лл, -у/-ырауэ

хлорофо́рм, -у/-ырауэ

хоккеи́ст, -у/-ырауэ

хокке́й, -уэ/-рауэ

холоди́лник, -ыу/-ырауэ

хор, -у/-ырауэ

хоре́й, -уэ/-рауэ

хореогра́фие, -у/-рауэ

хорме́йстер, -у/-ырауэ

хрестома́тие, -у/-рауэ

хром, -у/-ырауэ

хро́никэ, -у/-рауэ

хроноло́гие, -у/-рауэ

хрономе́тр, -у/-ырауэ

хронометра́ж, -у/-ырауэ

худо́жник, -ыу/-ырауэ

хы, -уэ/-рауэ

хы адры́щI

хы тхьэры́къуэ

хы тIуа́щIэ

хы щIы́б

хы Iу́фэ

хыв, -у/-ырауэ

хыв та́нэ

хыв ша́тэ

хывба́нэ (къэкI.), -у/-рауэ

хыгъуа́фIэу

хы́гъуэ, -у/-рауэ

хыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хыжьыжы́гъуэ, -у/-рауэ

хыжьыжы́н, -у/-урэ

хыжьыжыны́гъэ, -у/-рауэ

хыжьы́н, -у/-урэ

хы́кIэ, -у/-рауэ

хы́кхъуэ, -у/-рауэ

хын, 1, 2щ. -уэ/-урэ, 3щ. -ыу/-ыурэ

хыры́х, -ыу/-ырауэ

хыфIэдзэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хыфIэдзэ́гъуэ, -у/-рауэ

хыфIэдзэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хыфIэдзэжа́, -уэ/-рауэ

хыфIэдзэжыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хыфIэдзэжы́гъуэ, -у/-рауэ

хыфIэдзэжыгъуе́й, -уэ/-рауэ

хыфIэдзэжы́кIэ, -у/-рауэ

хыфIэдзэжыкIе́йуэ

хыфIэдзэжы́н, фIумы-, -у/-урэ

хыфIэдзэжыны́гъэ, -у/-рауэ

хыфIэдзэжыпэ́н, фIумы-, -у/-урэ

хыфIэдзэжыфы́н, фIумы-, -у/-урэ

хыфIэдзэжыххэ́н, фIумы-, -у/-урэ

хыфIэдзэ́кIэ, -у/-рауэ

хыфIэдзэкIе́йуэ

хыфIэдзэ́н, фIумы-, -у/-урэ

хыфIэдзэны́гъэ, -у/-рауэ

хыфIэдзэпэ́н, фIумы-, -у/-урэ

хыфIэдзэфы́н, фIумы-, -у/-урэ

хыфIэдзэххэ́н, фIумы-, -у/-урэ

хыфIэпхъэжы́н, фIумы-, -у/-урэ

хыфIэпхъэ́н, фIумы-, -у/-урэ

хыфIэутIыпщхьэ́н, фIумы-, -у/-урэ

хыфIэутIыпщхьэны́гъэ, -у/-рауэ

хыфIэхуэ́н, фIумы-, -у/-урэ

хыфIэхуэны́гъэ, -у/-рауэ

хыхьа́, -уэ/-рауэ

хыхьэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

хыхьэ́гъуэ, -у/-рауэ

хыхьэгъуе́й, -уэ/-рауэ

хыхьэжы́н, -у/-урэ

хыхьэ́кIэ, -у/-рауэ

хыхьэкIэ-хэкIы́кIэ, -у/-рауэ

хыхьэ́н, -у/-урэ

хыхьэны́гъэ, -у/-рауэ

хыхьэпэ́н, -у/-урэ

хыхьэ́пIэ, -у/-рауэ

хыхьэхэ́кI, -ыу/-ырауэ

хыхьэхэкIы́ншэ, -у/-рауэ

хыхьэхэкIыншэ́н, -у/-урэ

хыхьэхэкIы́ншэу

хыхьэхэкIы́шхуэ, -у/-рауэ

хыхьэфы́н, -у/-урэ

хыхьэххэ́н, -у/-урэ

хыхьэщэ́н, -у/-урэ

хыхьэIуэ́н, -у/-урэ

хыщI, -у/-ырауэ

хыщIэ́н, -у/-урэ

хы́щIрэ

bottom of page